Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Prednacrt Uputstva o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR

Uprava za indirektno oporezivanje BiH


Voditelj konsultacija : Odsjek Za Carinske Postupke
Email: cpostupci@uino.gov.ba
Telefon: 051335384

Svrha

Carinski postupak po karnetu TIR regulisan je Carinskom konvencijom o međunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR, prihvaćenom 14. novembra 1975. godine u Ženevi, članom 88. stav 2. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 57/04, 51/06 i 93/08), članovima 288. do 294. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 63a/04, 60/06 i 57/08), i Uputstvom o provođenju postupka po karnetu TIR („Službeni glasnik BiH“, br. 2/10, 82/11, 61/13, 4/15, 24/15 i 49/16), Uputstvom se bliže propisuje postupanje carinskih organa u provođenju postupka po karnetu TIR, odnosno u primjeni sistema TIR u carinski odobrenim postupanjima ili upotrebi (u daljem tekstu: carinski postupak), a sasatavni dio Uputstva čine Prilog 1. - Popis carinskih ispostava i carinskih referata u Bosni i Hercegovini ovlaštenih za provođenje TIR postupka (početak - otvaranje karneta TIR i završetak TIR postupka), i Prilog 2.- Popis graničnih carinskih ureda u Bosni i Hercegovini (usputnih ulaznih/ tranzitnih/ izlaznih) preko kojih se može prevoziti roba po TIR postupku), Rješenjem Ministarstva bezbjednosti BiH broj: 12-02-04-8-5415-26/21 od 09.12.2021. godine određen je privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika i roba, izuzev roba koje podliježu inspekcijskim kontrolama i roba koje podliježu plaćanju akciza, na lokaciji mosta Svilaj na rijeci Savi (granični prelaz Svilaj - Donji Svilaj) za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine ili do stupanja na snagu Ugovora ili Aneksa Ugovora o određivanju graničnih prelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Na tom graničnom prelazu, poslove iz djelokruga UIO obavlja novi Carinski referat na graničnom prelazu Donji Svilaj. Nadalje, u UIO je počela sa radom i nova Carinska ispostava Svilaj, koja je smještena na lokaciji graničnog prelaza Donji Svilaj, nadležna za sprovođenje carinskih postupaka pri uvozu/izvozu roba. Stoga je Sektor za carine ocijenio da je potrebno da se Carinski referat na graničnom prelazu Donji Svilaj i Carinska ispostava Donji Svilaj uvedu u TIR sistem, kako bi se u istima, a shodno njihovim nadležnostima, omogućilo odvijanje postupka pod pokrićem karneta TIR. S tim u vezi potrebno je da se izvrši dopuna Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR, odnosno Priloga 1. Uputstva, na način da se Carinska ispostava Donji Svilaj uvrsti na Popis carinskih ispostava i carinskih referata ovlaštenih za provođenje TIR postupka (početak - otvaranje karneta TIR i završetak TIR postupka), te dopuna Priloga 2 na način da se Carinski referat na graničnom prelazu Donji Svilaj uvrsti na Popis graničnih carinskih ureda u Bosni i Hercegovini (usputnih ulaznih/ tranzitnih/ izlaznih) preko kojih se može prevoziti roba po TIR postupku. Takođe, Sektor za carine je ocijenio da je neophodno da se navedeni prilozi Uputstva dopune i sa Carinskom ispostavom Neum (za početak - otvaranje karneta TIR i završetak TIR postupka), kao i sa carinskim referatima na graničnim prelazima koji do sada nisu bili navedeni u Uputstvu, a preko kojih se odvija međunarodni robni promet (CR/GP Strmica, CR/GP Gradina, CR/GP Uvac, CR/GP Metaljka, CR/GP Hum, CR/GP Deleuša, CR/GP Kamensko, CR/GP Ivanica, CR/GP Brčko i CR/GP Pavlovića Most). Slijedom navedenog, Sektor za carine pripremio je prednacrt Uputstva o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR sa novim Prilogom 1. (u kojem je naveden Popis carinskih ispostava i carinskih referata u Bosni i Hercegovini ovlaštenih za provođenje TIR postupka (početak - otvaranje karneta TIR i završetak TIR postupka) i Prilogom 2. (u kojem je naveden Popis graničnih carinskih ureda u Bosni i Hercegovini (usputnih ulaznih/ tranzitnih/ izlaznih) preko kojih se može prevoziti roba po TIR postupku ). Kao dan početka primjene, odnosno stupanja na snagu predmetnog uputstva određen je naredni dan od dana donošenja Uputstva, jer će o tom datumu biti obaviještena organizacija IRU (UNION INERNATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIES - Međunarodno udruženje (unija) drumskih prevoznika, sa sjedištem u Ženevi), kojoj se takođe dostavljaju i otisci službenih pečata koje naprijed navedene carinske organizacione jedinice koriste i kojima će ovjeravati TIR karnete. Prednacrt predmetnog uputstva usklađen je sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17, 70/17 i 10/21).

Dokumenti
Uputstvo o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR
Izvještaj o konsultacijama-Uputstvo o izmjeni Uputstva o provođenju po karnetu TIR