Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Pravilnik o postupanju sa državnim pismom Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH


Voditelj konsultacija : Irina Kovačević
Email: irina.kovacevic@bhdca.gov.ba
Telefon: /

Svrha

Svrha ovog pravilnika je ispunjenje obaveza Bosne i Hercegovine koje proizilaze iz čl. 37. i 38. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, postizanje što višeg stepena usklađenosti domaćih propisa sa ICAO standardima i ostalim ICAO dokumentima, te evidentiranje razlika koje postoje u odnosu standarde i preporučenu praksu i ostale relevantne ICAO dokumente, radi odvijanja bezbjedne i efikasne vazdušne plovidbe.

Dokumenti
Pravilnik o postupanju sa Državnim pismom Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo
Pravilnik o postupanju sa državnim pismom Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo